yêu cầu PCCC cấp cơ sở

Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. 1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải