Quy Định An Toàn

Những điều cần thực hiện với PCCC doanh nghiệp

Phương án diễn tập, biên bản diễn tập, biên bản rút kinh nghiệm sau diễn tập… I – CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG PCCC Ở CƠ SỞ: 1- Nội quy, quy định về PCCC tại cơ sở. – Có bản nội quy, quy định về Phòng cháy và chữa cháy. –

Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. 1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải

Những tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ mới nhất

TCXD 218:1998: Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254:1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung TCVN 3255:1986: An toàn nổ – Yêu cầu chung TCVN 3991:85: Tiêu chuẩn phòng cháy

Quy định về việc xử phạt hành chính trong PCCC

Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những người trong phạm vi quản lý của mình; NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn